Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng (TCW: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.59417756678E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.4741839906E10   7.6028809749E10   101.72
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.0434671925E10   5.6984206576E10   94.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4029.4461    
PE dự kiến   4.6274    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A