Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.99550280316E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E10   3.05474224756E11   95.46
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.43786406204E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3782.8433    
P/E dự kiến   13.4819    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A