Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin (TCS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.047778445444E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.1538E10   7.361068152E9   5.84
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   5.888854524E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4786.9127    
P/E dự kiến   2.0472    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A