Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin (TCS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3,754,170,338,624   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   38,199,000,000   18,022,097,612   35.38
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   14,417,678,090.67   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,786.91    
P/E dự kiến   2.05    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1%