Công ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera (TCR: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,300,000,000,000   1,419,844,265,089   109.22
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   81,600,000,000   79,296,445,782   97.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,796.32    
P/E dự kiến   3.23    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A