Công ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera (TCR: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.518562065234E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2E10   4.1450020823E10   129.53
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.702E10   3.4613074299E10   128.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   594.8248    
PE dự kiến   3.3287    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A