Công ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera (TCR: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.3E12   1.419844265089E12   109.22
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.16E10   7.9296445782E10   97.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1796.3237    
P/E dự kiến   2.3437    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A