Công ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera (TCR: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.515162804544E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2E10   2.5164510864E10   58.98
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.702E10   2.2457732568E10   62.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   594.8248    
P/E dự kiến   6.7247    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A