Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   220,000,000,000   156,074,972,458.67   53.21
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   28,000,000,000   30,032,870,281.33   80.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,516.72    
P/E dự kiến   7.25    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.14%