Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCO năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.2E11   1.5607497245866666E11   53.21
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.8E10   3.0032870281333332E10   80.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1580.9504    
P/E dự kiến   7.2425    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A