Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.209070767567E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.35151492771E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.777725E11   1.91766341134E11   107.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3448.3191    
P/E dự kiến   7.8879    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A