Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.76909750392E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.617153088453333E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.894542E11   2.834131434986667E11   112.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3500.0108    
PE dự kiến   7.1714    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A