Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.094848273694E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.84168202048E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.777725E11   2.36324848356E11   66.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3448.3191    
P/E dự kiến   7.9314    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A