Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.166E12   6.78699143488E12   53.59
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.37E11   4.92935545744E11   52.0
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.894542E11   1.9592632954E11   25.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3500.0108    
P/E dự kiến   5.7    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A