Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.166E12   6.593493556028E12   104.13
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.37E11   6.00657283756E11   126.72
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.894542E11   2.32334689916E11   61.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3500.0108    
PE dự kiến   7.6285    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A