Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.797196798653334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.1890596E11   1.22046394204E11   76.98
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.846315E10   9.899721651466667E10   75.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4701.2821    
PE dự kiến   5.4241    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A