Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.21172823793E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.1248249737E11   1.1403231247E11   101.38
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.29539475E10   9.6084998832E10   103.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4438.2364    
P/E dự kiến   6.6243    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A