Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.807446036133334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.1248249737E11   1.0673133479333333E11   71.17
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.29539475E10   8.776866119466667E10   70.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4438.2364    
P/E dự kiến   6.5116    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A