Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.93568489406E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.10187445E11   1.04060977478E11   47.22
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.1568336E10   8.4396711142E10   46.08
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4372.0781    
P/E dự kiến   6.4958    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A