Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   751,144,216,152   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   112,482,497,370   103,637,900,572   46.07
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   92,953,947,500   86,515,886,284   46.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,438.24    
P/E dự kiến   6.56    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A