Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP (TCK: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCK năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.36776990284E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.7E9   -1.7669943102E10   -155.0
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -1.744758402E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   81.2159    
PE dự kiến   34.476    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A