Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.943325213696E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.2747205811E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.2E11   5.12622119232E11   61.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1157.0439    
P/E dự kiến   13.5258    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A