Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.05E12   1.279868769221E12   62.43
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.85E11   4.60191853471E11   94.88
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.88E11   4.01374991379E11   103.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1068.8881    
P/E dự kiến   20.0208    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A