Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.944061754761E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.97443351084E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.2E11   4.89885412566E11   116.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1188.8871    
PE dự kiến   19.2617    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A