Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.05E12   1.088906089956E12   39.84
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.85E11   4.577241715746667E11   70.78
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.88E11   4.083044526693333E11   78.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1068.8881    
P/E dự kiến   14.9688    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A