Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.944340533701E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.89955635139E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.2E11   4.82987431059E11   115.0
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1188.8871    
P/E dự kiến   18.3365    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A