Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.003083076023E12   7.144102034106666E11   53.42
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.0565911421333336E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.4593080518E10   1.3239809254666666E10   13.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1951.1563    
PE dự kiến   6.8677    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A