Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.003083076023E12   8.0409579381E11   40.08
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.3126214882E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.4593080518E10   1.821615182E10   12.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1951.1563    
PE dự kiến   6.5602    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A