Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank (TCB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TCB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   11,454,000,000,000   8,331,300,000,000   18.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,275.76    
PE dự kiến   6.43    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A