Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - VINACOMIN (TC6: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TC6 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.698933094142E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0614E10   1.4492466352E10   35.15
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.1593973082E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3192.8495    
P/E dự kiến   5.4497    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A