Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - VINACOMIN (TC6: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TC6 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.192161214622E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.7400781144E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.6052E10   1.3920624916E10   26.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   801.6961    
PE dự kiến   6.8605    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A