Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - VINACOMIN (TC6: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TC6 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.701335077942E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0614E10   1.4894549332E10   36.13
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.1915639466E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3192.8495    
P/E dự kiến   5.4497    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A