Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (TBX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TBX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.4235360325333336E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.95E9   7.154458533333334E8   27.52
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   5.723566826666666E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   556.1883    
P/E dự kiến   17.9795    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A