Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (TBX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TBX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   64,235,360,325.33   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,950,000,000   715,445,853.33   27.52
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   572,356,682.67   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   556.19    
P/E dự kiến   17.98    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A