Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (TBX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TBX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.17E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.36E8   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   619.7526    
PE dự kiến   14.5219    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A