Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre (TBT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TBT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.0E9   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.5E8   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.625E8   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   158.4695    
PE dự kiến   15.7759    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A