Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre (TBT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TBT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.482E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   540.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   894.6736    
P/E dự kiến   1.006    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A