Công ty Cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh (TBN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TBN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.581E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.465E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1020.83    
PE dự kiến   9.796    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A