Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (TBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TBD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.6E10   1.36713374664E11   61.03
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.48E10   1.22412620092E11   68.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2853.4716    
P/E dự kiến   20.207    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A