Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (TBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TBD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.507275663316E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.35E11   1.35998187786E11   50.37
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.08E11   1.08084373202E11   50.04
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6879.083    
P/E dự kiến   8.0243    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A