Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (TBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TBD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.2242571483213335E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.4E11   8.572482315866667E10   45.92
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.12E11   6.7998285369333336E10   45.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3973.0332    
PE dự kiến   20.6485    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A