Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (TBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TBD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.55772304238E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.4E11   1.41761183546E11   50.63
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.12E11   1.17814548506E11   52.6
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3973.0332    
P/E dự kiến   19.2548    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A