Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (TBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TBD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.552504668907E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.4E11   1.35146760949E11   96.53
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.12E11   1.02623805286E11   91.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3973.0332    
PE dự kiến   28.9703    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A