Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (TBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TBD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.870495708638E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.35E11   1.24355062754E11   46.06
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.08E11   9.7097630842E10   44.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3831.0777    
P/E dự kiến   9.064    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A