Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (TBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TBD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.596431852152E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.35E11   1.43949731236E11   106.63
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.08E11   1.14357812991E11   105.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3831.1391    
P/E dự kiến   18.6597    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A