Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.767237215866667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.64315E11   2.5387410307066666E11   115.88
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.31452E11   2.0335778551466666E11   116.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2070.1102    
PE dự kiến   12.2216    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A