Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.894359E11   2.65894360508E11   45.93
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.514932E11   1.63373846706E11   53.92
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.211945E11   1.31288423624E11   54.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1908.5748    
P/E dự kiến   13.6227    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A