Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.894359E11   3.327857568613333E11   86.23
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.514932E11   2.1332310333733334E11   105.61
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.211945E11   1.71051380176E11   105.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1908.5748    
P/E dự kiến   12.8368    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A