Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.739259E11   2.96366964196E11   81.14
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.309343E11   1.9282483502533334E11   110.45
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.047474E11   1.5426961889333334E11   110.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1649.5654    
P/E dự kiến   14.6705    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A