Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.37027762144E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.64315E11   3.93255604356E11   59.83
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.31452E11   3.14604483484E11   59.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2070.1102    
P/E dự kiến   11.98    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A