Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.894359E11   3.4284152994E11   118.45
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.514932E11   2.07351628743E11   136.87
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.211945E11   1.66223477956E11   137.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1908.5748    
P/E dự kiến   14.0943    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A