Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.739259E11   2.41080375864E11   88.01
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.309343E11   1.37704280747E11   105.17
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.047474E11   1.10170485307E11   105.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1649.5654    
P/E dự kiến   14.519    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A