Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   334,093,523,424   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   170,914,000,000   225,722,343,324   33.02
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   136,731,000,000   179,734,147,832   32.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,153.24    
PE dự kiến   12.07    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A