Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   273,925,900,000   296,366,964,196   81.14
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   130,934,300,000   192,824,835,025.33   110.45
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   104,747,400,000   154,269,618,893.33   110.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,649.57    
P/E dự kiến   14.25    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A