Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.84515254716E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.64315E11   2.61018176426E11   79.43
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.31452E11   2.09224159142E11   79.58
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2070.1102    
P/E dự kiến   11.8351    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A