Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.894359E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.514932E11   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.211945E11   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1908.5748    
P/E dự kiến   12.1033    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A