Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.894359E11   2.97436794416E11   25.69
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.514932E11   1.91079441816E11   31.53
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.211945E11   1.52863553452E11   31.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1908.5748    
P/E dự kiến   13.4131    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A