Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI (TB8: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TB8 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.34E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1872.0    
PE dự kiến   5.3419    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A