Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (TAW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TAW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.654E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.923E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   584.6    
P/E dự kiến   67.0544    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A