Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (TAW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TAW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.3E11   7.11798209858E11   154.74
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.02579184E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.368E9   3.088633472E9   35.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   873.6    
P/E dự kiến   21.6346    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A