Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (TAW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TAW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.3E11   5.6356837612E11   61.26
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.19194086E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.368E9   6.553552688E9   37.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   873.6    
P/E dự kiến   15.4533    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A