Công ty cổ phần Đô thị Tân An (TAP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TAP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.736E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.989E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2109.8327    
P/E dự kiến   5.6877    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A