Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TAG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4,685,000,000,000   4,151,597,462,008   66.46
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   27,120,000,000   22,652,748,604   62.65
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   21,150,000,000   16,950,869,597.33   60.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   933   N/A   N/A
EPS dự kiến   852.39    
P/E dự kiến   71.56    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.02%