Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TAG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.127E12   4.537757818064E12   22.13
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.87E10   3.4828164068E10   17.88
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.802E10   2.7463445904E10   18.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1532.2923    
P/E dự kiến   20.2964    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A