Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TAG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.685E12   4.098350885574E12   87.48
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.712E10   2.8065330614E10   103.49
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.115E10   2.1548065967E10   101.88
Cổ tức bằng tiền dự kiến   933.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   852.393    
P/E dự kiến   52.3233    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A