Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TAG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.685E12   4.151597462008E12   66.46
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.712E10   2.2652748604E10   62.65
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.115E10   1.6950869597333334E10   60.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   933.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   852.393    
P/E dự kiến   58.0718    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0188%