Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TAG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.127E12   3.946021655128E12   57.72
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.87E10   5.130365974666667E9   7.9
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.802E10   2.67545992E9   5.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1532.2998    
P/E dự kiến   22.7762    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A