Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TAG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.127E12   3.602178742044E12   70.26
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.87E10   -4.6740943456E10   -95.98
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.802E10   -4.8582122997E10   -127.78
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1525.9889    
PE dự kiến   22.8704    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A