Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TAG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5,127,000,000,000   4,650,316,738,471   90.7
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   48,700,000,000   -54,253,234,832   -111.4
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   38,020,000,000   -56,094,414,373   -147.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,533.18    
PE dự kiến   19.37    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A