Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TAG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.127E12   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.87E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.802E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1532.2923    
P/E dự kiến   23.1679    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A