Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TAG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.127E12   4.36771103375E12   42.6
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.87E10   2.3906704216E10   24.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.802E10   1.8925820698E10   24.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1532.2998    
P/E dự kiến   22.1889    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A