Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TAC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.75E12   3.8659343164573335E12   77.32
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.5E10   7.705558315066667E10   88.91
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3424.6214    
P/E dự kiến   23.0682    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A