Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TAC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.1E12   4.408696880121E12   86.45
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E11   1.36231705406E11   54.49
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.0E11   1.0884600329E11   54.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5903.859    
PE dự kiến   4.4124    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A