Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TAC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.75E12   3.977927992052E12   106.08
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.5E10   6.6948928851E10   103.0
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1918.5559    
P/E dự kiến   28.0419    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A