Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (TA9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TA9 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.225282874786E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.0942E10   2.7425751969E10   66.99
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.27536E10   2.1940601575E10   66.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2637.2111    
PE dự kiến   2.7681    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A