Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (TA9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TA9 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.05536424588E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.0942E10   1.2925782968E10   15.79
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.27536E10   1.0340626374E10   15.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2637.2111    
PE dự kiến   3.5644    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A