Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (TA9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TA9 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.96537672524E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.3E10   1.7601161264E10   8.3
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.2E10   1.4080929012E10   8.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3800.9703    
P/E dự kiến   4.5252    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A