Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (TA9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TA9 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.4140834429546667E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.3E10   3.1281739390666668E10   44.27
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.2E10   2.5025391513333332E10   44.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3800.9703    
P/E dự kiến   3.9201    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A