Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (TA9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TA9 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.027338911916E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.3E10   4.5825890474E10   86.46
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.2E10   3.664895764E10   87.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3800.9703    
P/E dự kiến   3.7885    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A