Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (TA9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TA9 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   36,246,266,000   43,911,917,618   60.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,280.26    
P/E dự kiến   8.02    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.08%