Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (TA3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  TA3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0625E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.5E8   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   367.98    
PE dự kiến   27.1754    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A