Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi (T12: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  T12 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.83792747088E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.85E9   5.706702572E9   48.36
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   4.800889956E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   840.6667    
PE dự kiến   33.3069    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A