Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SZL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.0442502022E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.8E10   1.0484683568E11   115.64
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.44E10   8.8873152808E10   122.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2990.5062    
P/E dự kiến   12.7069    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A