Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SZL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.64862622771E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.8E10   1.29373861607E11   147.02
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.04E10   1.09067321688E11   154.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3870.0669    
PE dự kiến   10.7233    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A