Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SZL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.3E10   1.21311446062E11   228.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.24E10   1.02900452297E11   242.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2330.8357    
P/E dự kiến   14.5012    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A