Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SZL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   53,000,000,000   125,483,690,616   177.57
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   42,400,000,000   106,240,408,065.33   187.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,200   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,330.84    
P/E dự kiến   12.21    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.04%