Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi (SZE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SZE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.53498308408E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.530178874E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.451E10   2.8583993317E10   116.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   817.0    
PE dự kiến   10.8935    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A