Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi (SZE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SZE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.26643522896E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.592974748E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.451E10   2.9802558962E10   60.8
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   817.0    
P/E dự kiến   8.3599    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A