Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam (SWC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SWC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.7609063387066666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0363E11   7.66261358992E11   95.21
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.91594E11   6.20020562332E11   94.59
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7326.2891    
P/E dự kiến   1.6669    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A