Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam (SWC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SWC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.71531701432E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.03640484E11   2.177752524568E12   90.19
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.755255406304E12   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   788.9866    
P/E dự kiến   26.1475    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A