Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam (SWC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SWC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   304,329,534,156   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   109,565,000,000   103,401,024,482   47.19
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   91,929,000,000   84,672,825,272   46.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,370.03    
PE dự kiến   9.16    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A