Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam (SWC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SWC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.66476919656E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0363E11   1.117724141758E12   92.58
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.91594E11   9.02098637648E11   91.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7326.2891    
P/E dự kiến   1.9497    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A