Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam (SWC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SWC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.6676E10   7.6363915243E10   134.74
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.2941E10   7.2611291623E10   137.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   788.9866    
P/E dự kiến   26.0435    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A