Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam (SWC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SWC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   56,676,000,000   88,874,030,684   78.41
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   52,941,000,000   84,243,586,152   79.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   788.99    
P/E dự kiến   20.35    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A