Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam (SWC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SWC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.4074623732933334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.08034E11   1.20164624616E11   83.42
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.5027E10   1.0309611194E11   81.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1416.1997    
PE dự kiến   10.5105    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A