Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam (SWC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SWC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.6676E10   1.0791915738666667E11   142.81
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.2941E10   1.0355442917333333E11   146.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   788.9866    
P/E dự kiến   19.3742    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A