Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SVT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E9   3.4022199693333335E9   51.03
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0E9   2.7623125613333335E9   51.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   379.9776    
PE dự kiến   17.4484    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A