Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SVT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7,000,000,000   873,546,797.33   9.36
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6,000,000,000   706,590,277.33   8.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   569.97    
P/E dự kiến   32.11    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A