Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SVT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.0E9   1.142445736E9   16.32
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.0E9   9.08803925E8   15.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   569.9664    
P/E dự kiến   16.7905    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A