Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SVT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E12   3.25396371E9   0.07
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E12   2.817787122E9   0.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   379977.5756    
P/E dự kiến   0.0153    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A