Công ty Cổ phần Solavina (SVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SVN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.8351164705E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3E10   8.762150516E9   26.55
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   6.721923012E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   48.0    
P/E dự kiến   68.75    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A