Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco (SVL: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SVL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.045E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.636E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   500.1746    
PE dự kiến   36.9871    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A