Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SVI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.337903158788E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0E10   8.699199581333333E10   72.49
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   6.958337337733333E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   5.3275    
P/E dự kiến   7602.125    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A