Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SVI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,337,903,158,788   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   90,000,000,000   86,991,995,813.33   72.49
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   69,583,373,377.33   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   5.33    
P/E dự kiến   7,602.12    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.04%