Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng (SVH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SVH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.3617252004E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.983408698E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   7.983408698E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   124.9607    
PE dự kiến   80.0252    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A