Công ty cổ phần Hơi Kĩ Nghệ Que Hàn (SVG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SVG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3,500,000,000   2,984,518,497.33   63.95
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2,800,000,000   2,349,981,493.33   62.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   95.4    
P/E dự kiến   62.89    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A