Công ty cổ phần Hơi Kĩ Nghệ Que Hàn (SVG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SVG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.72544387961E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.8E9   4.047824375E9   106.52
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.03624964E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   600.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A