Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.3576810633858666E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E11   1.5418789573866666E11   46.26
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E11   6.7904333724E10   25.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8007.8454    
P/E dự kiến   6.119    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A