Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.228281569097E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.75E11   2.70505122628E11   77.29
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.4E11   1.3290982864E11   47.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5605.4918    
P/E dự kiến   7.8851    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A