Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E11   2.10295992972E11   105.15
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.6E11   1.2146631348E11   75.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6406.2764    
P/E dự kiến   7.6644    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A