Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.2842220721685334E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E11   3.058460626533333E11   91.75
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.0E11   1.4999396090933334E11   56.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8007.8454    
PE dự kiến   5.4946    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A