Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   200,000,000,000   179,729,404,540   67.4
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   160,000,000,000   92,139,347,694.67   43.19
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6,406.28    
P/E dự kiến   6.37    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A