Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SVC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.1940859712124E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.75E11   2.80748373772E11   40.11
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.4E11   1.2460721008E11   22.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5605.4918    
P/E dự kiến   8.456    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A