Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (STW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  STW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.32E11   1.3445250504E11   50.93
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.0E9   -3.2344594226E10   -202.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   504.314    
P/E dự kiến   19.8289    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A