Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  STT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   46,517,043,884   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   150,426,043   -8,837,387,734   -2,937.45
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   150,426,043   -8,837,387,734   -2,937.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   18.8    
P/E dự kiến   611.6    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A