Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  STT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.9482216148E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.50426043E8   -3.0397585986666665E9   -1515.57
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.50426043E8   -3.0397585986666665E9   -1515.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   18.8033    
P/E dự kiến   478.6405    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A