Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  STT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.0944410718E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.50426043E8   -5.248749191E9   -3489.26
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.50426043E8   -5.248749191E9   -3489.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   18.8033    
PE dự kiến   377.5942    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A