Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (STS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  STS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   35,000,000,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   12,000,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9,600,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,498.21    
PE dự kiến   4    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A