Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà (STP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  STP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.86832029888E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.015E10   4.181057464E9   10.3
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.088597116E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1416.2078    
P/E dự kiến   5.084    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A