Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà (STP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  STP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.45052006348E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E9   -1.414910684E9   -35.37
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -6.7297266E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0385%