Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ (STK: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  STK năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.7902156962E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.1235004192E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.7138102906E10   1.00138055168E11   28.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1628.2619    
P/E dự kiến   11.3618    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0811%