Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ (STK: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  STK năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.6029E12   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.122E11   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.995E11   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2844.8296    
PE dự kiến   7.7685    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A