Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ (STK: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  STK năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,644,900,000,000   1,294,093,705,220   59
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   138,700,000,000   56,920,536,376   30.78
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   127,000,000,000   52,244,911,608   30.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,373.12    
P/E dự kiến   7.67    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A