Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ (STK: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  STK năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.990728091353E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.05342580353E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.7138102906E10   9.7897645411E10   112.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1453.8089    
P/E dự kiến   10.9368    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A