Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ (STK: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  STK năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.383969057578E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.91496998518E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.25854526735E11   1.66792147454E11   66.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2099.7523    
P/E dự kiến   6.3103    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A