Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ (STK: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  STK năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.6449E12   1.29409370522E12   59.0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.387E11   5.6920536376E10   30.78
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.27E11   5.2244911608E10   30.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2373.121    
P/E dự kiến   8.0063    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A