Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ (STK: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  STK năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.9145E12   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.17E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.71E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1627.5499    
P/E dự kiến   11.9812    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A