Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (STG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  STG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   947,256,148,070   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   40,500,000,000   124,606,729,204   153.84
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   75,915,164,750   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   0    
P/E dự kiến   96,881,541.2    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A