Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (STG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  STG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.18731E11   1.84694820713E11   155.56
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.13746E11   1.37835545558E11   121.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1157.6805    
PE dự kiến   15.2028    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A