Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (STG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  STG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.411630876358E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.666E11   1.15899070415E12   75.59
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   6.99232235628E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3.0E-4    
P/E dự kiến   9.68815412E7    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A