Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (STG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  STG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.18731E11   1.80347264732E11   37.97
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.13746E11   1.14352028116E11   25.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1331.3299    
P/E dự kiến   14.4968    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A