Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (STG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  STG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.18731E11   1.8129395624666666E11   114.52
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.13746E11   1.31035440476E11   86.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1331.3299    
PE dự kiến   14.9475    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A