Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (STG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  STG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.0920844869146666E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.05E10   1.7633249854933334E11   326.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.1583804970266667E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3.0E-4    
P/E dự kiến   9.68815412E7    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A