Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh (STC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  STC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.4E10   1.5264894142666666E10   81.78
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1300.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2554.2644    
P/E dự kiến   12.8804    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0395%