Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh (STC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  STC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.3604268184E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.42E10   7.558037972E9   13.31
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   5.935128688E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2554.2644    
P/E dự kiến   14.9945    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A