Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  STB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3,000,000,000,000   1,469,499,029,903   48.98
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2,342,046,649,898   1,146,257,688,132   48.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,576.91    
P/E dự kiến   5.77    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A