Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  STB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E12   1.469499029903E12   48.98
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.342046649898E12   1.146257688132E12   48.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1298.5015    
P/E dự kiến   11.8983    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A