Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ST8 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.44324273164E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E11   5.168506988E9   1.29
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.0E10   -3.986848324E9   -1.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3110.3108    
P/E dự kiến   8.3593    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A