Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ST8 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.73E10   8.1167856366E10   83.42
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.8E10   5.2051549892E10   66.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3942.2712    
P/E dự kiến   8.6245    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A