Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ST8 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.93E12   1.860625704294E12   48.2
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.2E10   7.9068121198E10   63.76
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0E10   4.644694517E10   46.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1943.9443    
PE dự kiến   8.7451    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A