Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ST8 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.93E12   1.78663736984E12   69.43
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.2E10   7.202407191333333E10   87.13
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0E10   4.1622095436E10   62.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1943.9443    
PE dự kiến   8.7451    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A