Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ST8 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.93E12   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.2E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1943.9443    
P/E dự kiến   8.9509    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A