Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ST8 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   97,300,000,000   85,170,864,788   65.65
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   78,000,000,000   53,375,432,840   51.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,942.21    
P/E dự kiến   6.85    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.04%