Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ST8 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.672070856027E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E11   3.6484686825E10   36.48
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.0E10   2.4890033731E10   31.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3110.3108    
P/E dự kiến   5.9158    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A