Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Sóc Sơn (SSU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SSU năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.214E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   485.6    
PE dự kiến   14.2092    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A