Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (SSM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SSM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.63963699354E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.188838078E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.354E9   3.339433858E9   49.78
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   677.9213    
P/E dự kiến   25.8142    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A