Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (SSM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SSM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.58814429236E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -2.4291166954E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.044E9   -2.4291166954E10   -399.0
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   615.2631    
P/E dự kiến   19.8289    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A