Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (SSM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SSM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.58932369508E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -2.387386667E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.044E9   -2.387386667E10   -392.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   615.2631    
PE dự kiến   10.5646    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A