Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (SSM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SSM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.19741583676E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.4148819276E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.947E9   1.1297060937E10   142.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1606.2733    
P/E dự kiến   9.4629    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A