Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (SSM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SSM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.03147147328E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -4.8859397588E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.044E9   -4.8859397588E10   -401.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   615.2631    
P/E dự kiến   24.5423    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A