Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (SSM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SSM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.5422690870533334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   9.484943969333334E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.947E9   7.568451928E9   71.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1606.2733    
P/E dự kiến   11.3928    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A