Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SSI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.479639668686E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.058E12   1.469917071694E12   69.47
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.19788678412E12   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1181.168    
P/E dự kiến   18.6256    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A