Công ty Cổ phần chứng khoán SSI (SSI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SSI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.672838058744E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.615E12   1.623213463955E12   100.51
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.304930180565E12   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
PE dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A