Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.3447E11   3.9932088328E11   18.68
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.870123706E10   4.5868891732E10   23.55
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.3072843341E10   3.2264117796E10   18.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2884.8016    
P/E dự kiến   20.244    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A