Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.75006448796E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.6207225785E10   7.450461788E10   21.61
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.3420178059E10   6.6699622512E10   22.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5431.7501    
P/E dự kiến   11.396    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A