Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.19435432032E11   5.078369829853333E11   73.33
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.870123706E10   5.7983605029333336E10   89.29
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.2702600194E10   4.9698819710666664E10   87.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3159.2112    
P/E dự kiến   21.651    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A