Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.7E11   4.245135048426667E11   67.74
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.43E10   4.0487620017333336E10   47.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4306.4894    
P/E dự kiến   9.5205    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A