Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   470,000,000,000   424,513,504,842.67   67.74
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   64,300,000,000   40,487,620,017.33   47.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,306.49    
P/E dự kiến   9.73    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A