Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.9932088328E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.870123706E10   4.5868891732E10   23.55
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.3072843341E10   3.2264117796E10   18.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2884.8016    
P/E dự kiến   21.6653    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A