Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.7E11   4.43955240147E11   94.46
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.43E10   3.865074111E10   60.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4306.4894    
P/E dự kiến   14.1182    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A