Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.3447E11   5.25616263366E11   49.17
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.870123706E10   4.996187885E10   51.29
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.3072843341E10   4.1772016322E10   48.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2884.8016    
P/E dự kiến   22.0119    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A