Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn (SRT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SRT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.077544232878E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -9.04798812E8   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.0E10   -9.04798812E8   -9.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   198.7676    
PE dự kiến   24.1488    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A