Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SRF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SRF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.7E12   9.7767355105E11   28.76
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0E10   6.3494905544E10   35.27
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.7E10   5.5238998576E10   35.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2370.5176    
P/E dự kiến   8.0151    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1053%