Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SRF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SRF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.361316132352E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E11   5.0963732797333336E10   38.22
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.5E10   4.4698456174666664E10   39.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2710.6531    
PE dự kiến   4.261    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A