Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SRF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SRF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.480936151444E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E11   4.5811530154E10   22.91
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.5E10   3.9958217394E10   23.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2710.6531    
P/E dự kiến   5.2386    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A