Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SRF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SRF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.7E12   9.81816693822E11   28.88
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0E10   6.1816859258E10   34.34
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.7E10   5.3480699614E10   34.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2370.5071    
P/E dự kiến   8.8589    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0952%