Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SRF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SRF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.7E12   1.0602212820173334E12   46.77
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0E10   7.031661721466667E10   58.6
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.7E10   5.9948675152E10   58.39
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2370.5176    
P/E dự kiến   7.762    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1087%