Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SRF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SRF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   70,000,000,000   66,993,322,350   47.85
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   60,000,000,000   57,977,496,732   48.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,462.86    
P/E dự kiến   11.53    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A