Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SRF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SRF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   701,402,882,372   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   80,000,000,000   28,360,815,952   8.86
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   70,000,000,000   26,682,291,260   9.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,278.99    
PE dự kiến   6.67    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A