Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SRF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SRF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.8541985564E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E11   3.09811347E10   7.75
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.5E10   2.6602315784E10   7.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2710.6531    
P/E dự kiến   5.7551    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A