Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SRF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SRF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.0E10   8.727132082E10   93.5
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.0E10   7.478630388E10   93.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2462.8645    
P/E dự kiến   11.2471    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A