Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SRF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SRF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.7E12   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.7E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3160.6761    
P/E dự kiến   8.8272    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0717%