Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SRF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  SRF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.7E12   6.68430681228E11   9.83
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0E10   3.0942976772E10   8.6
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.7E10   2.6712689136E10   8.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2370.5176    
P/E dự kiến   8.5213    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.099%